گوینده شماره 275

گوینده و تهیه کننده و مستند ساز رادیو
ساکن شهر باران های نقره ای رشت و متولد بهار سال ۱۳۷۲
دارای کارشناسی مدیریت صنعتی هستم
ولی به شدت عاشق هنر و رادیو که همین عشق باعث شد پا در این عرصه بگذارم

هزینه ساخت گویندگی هر صفحه 000 هزار تومان​

نمونه کارهای گوینده شماره 275​

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو